Børnehænder i sanden

Handleplan for Furesø ADHD- og Autismecenter 2017-2018

Handleplan, Furesø ADHD- og Autismecenter

MÅL:

Implementering af begrebet ”Dobbelt mestringsperspektiv”, som Centrets grundlæggende forståelse af arbejdsmetode

I Centret vil vi gerne implementere begrebet om "dobbelt mestringsperspektiv”, et fagfagligt og et specialpædagogisk/terapeutisk. Vi ønsker at tydeliggøre overfor både interne og eksterne parter, hvad Centret kan tilbyde i forhold til det aktuelle elevgrundlag og fysiske rammer. Ikke mindst finder vi det vigtigt, at medarbejderne føler sig fortrolige med opgaven og er i stand til at dokumentere progression for at bevare det personlige mestringsperspektiv.

 

Det ændrede elevgrundlag gør, at medarbejderne nu i endnu højere grad end tidligere befinder sig i et krydspres, der kræver mere fagfaglighed, samtidig med at en specialpædagogisk/behandlingsmæssig og ofte meget differentieret tilgang bliver mere og mere aktuel.

Behovet for at fravige reformens fagfaglige mål opleves som stigende til fordel for specialpædagogiske og behandlingsmæssige indsatser for eleverne.

Undervisningen tager udgangspunkt i de nationale mål, men det er samtidig nødvendigt at kunne måle progression på forskellige andre parametre og derfor udarbejdes udviklingsplaner for den enkelte elev, med faglige, sociale og personlige mål.  Arbejdet med disse foregår løbende og skal opdateres mindst hver anden måned. Disse planer danner grundlag for Revisitationsmøder og skole/hjem samtaler.

Trimestermøder.

Trimestermødet ledes og struktureres af teamet selv og skal udmunde i en overordnet undervisningsplan, samt gennemgang af elever, med henblik på opdatering af udviklingsplaner. Desuden lægges planer for ”Aktivitetsfag”.  Aktivitetsfag er en variation over ”understøttende undervisning”, da det er nødvendigt for det enkelte team at kunne vurdere, hvor behovet for at understøtte, er størst i den enkelte klasse, da det ikke nødvendigvis er fagfagligt, men ofte i retning af social træning. Møderne planlægges i skoleåret 16/17 i uge 31 samt på to lørdage.

Elevsamtaler:

Teamet skal skemalægge ”Voksentid” for den enkelte elev, så de tilbydes samvær/samtale minimum hver 14. dag. Alt efter alder/modenhed/aktuel status vurderes hvad der giver mening at være sammen om og hvordan. Det vigtigste er, at man som voksen får dannet sig et indtryk af, hvordan eleven trives, og at det nedskrives, som udgangspunkt for næste gang, eller som referencepunkt i hverdagen. På sigt ønskes samtaler, som skal indeholde en evalueringsdel og en fremadrettet målfastsættelse for elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Det enkelte team er selv ansvarlige for at gennemføre elevsamtalerne, i den form der matcher den enkelte eller børnegruppen bedst, men det skal foregå som en fastlagt rutine, så der dannes en rød tråd op i systemet.

Der lægges vægt på, at de mål der afstemmes med eleven, er synlige og tydelige i læringsmiljøet (f.eks. skydeskive, raket, znu-modellen eller andre individuelt tilpassede visuelle udtryk for de aktuelle mål), og at medarbejderne arbejder med at opsamle læringspointer i forlængelse af de faglige forløb og aktiviteter.

Et samarbejdende team

Vi arbejder i selvstyrende teams, hvor teamet indbyrdes delegerer de arbejdsområder, der skal varetages inden for teamet. Teamene har fast skemalagt mødetid hver uge. På alle teammøder er det et krav, at der laves dagsorden og referat, som efterfølgende deles elektronisk i teamets egen samlemappe på intra. Formålet med teammødet er at drøfte eleverne i et anerkendende perspektiv, med de forskellige aktør vinkler i fokus, herunder særlig barnets optik. Desuden afstemme teamets handlinger og praksis ift. elevernes individuelle mål. Herudover kan teammødet rumme forskellige elementer af koordinering og uddelegering af praktiske opgaver.

Teamprocesser understøttes af ledelsen, der står til rådighed med teamsparring, medarbejdersparring og som facilitatorer af egentlige teamudviklingsforløb i de sammenhænge, hvor det skønnes relevant. Desuden har vi mulighed for ekstern sparring, hvor vi er i tæt samarbejde med vores psykologer og specialkonsulenter om udvikling af den pædagogiske praksis på tværs af teams og afdelinger.

Variation i skoledagen

Vi har stort fokus på differentiering og variation i undervisningen, det gælder både motion og bevægelse, IT og brug af forskellige pædagogiske tilgange.

Da der i klasserne ofte er meget stor faglig spredning, samt forskelighed i arbejdsevne, tilstræbes det, at give eleverne materialer og arbejdsmetoder der bedst muligt sikrer, at de bliver så dygtige de kan.

Vores elever har brug for en struktureret og overskuelig skoledag, og vi indlægger derfor pauser med forskellig længde og indhold, tilpasset efter alder og sociale udvikling.

Vi tilstræber at udnytte det omgivende samfund i så vid udstrækning som muligt. Det kan være den lokale kirke, undersøgelser i den lokale natur, brug af offentlige transportmidler, biograf - og teaterture, samt skoletjenesten på de kulturelle institutioner. For de største elever er der også praktikforløb af forskellig varighed.

Vi er i Centret opmærksomme på reformens krav om IT i undervisningen. Derfor har vi løbende investeret i elektronisk udstyr samt nedsat et IT-udvalg, der har til opgave at inspirere personalet til, i stigende grad, at implementere IT i undervisningen. Dette skal bl.a. foregå gennem kompetenceudvikling, der afholdes løbende på fællesforberedelsesmøderne, hovedsagligt med et fagfagligt udgangspunkt. Her er både fokus på iPads, interaktive tavler og computere i undervisningen og som understøttende værktøjer til elevernes arbejde med lærings- og sociale mål.

Vores IT-koordinator er repræsenteret i det kommunale vejledernetværk og centret får den vej igennem mulighed for IT- sparring og vidensdeling med resten af kommunen.

MÅL: At inkludere elever i passende fællesskaber

Vores ændrede elevgrundlag gør, at vi i mindre grad end tidligere kan inkludere vores elever i almen klasserne, hvor der i forvejen sidder elever med diagnoser. Vi ser også inklusion som en intention om at skabe passende fællesskaber for alle vores elever. Vi har mulighed for at samarbejde med almenskolerne, men vi er også optagede af at arbejde med udvikling af inkluderende praksis i andre sammenhænge.  Vores elever har vidt forskellige behov og forudsætninger for at udvikle sig i fællesskaber. Nogle elever udvikler sig, når de følger 4b i matematik, mens andre elever udvikler sig ved at have tæt voksenguidning og få andre børn omkring sig. Vi har en vigtig opgave med at tilbyde eleverne læring i sammenhænge og rammer, som er tilpasset den enkelte elevs behov. Inklusion skal måles på, om der sker en udvikling – eller skal der ske noget andet. Vi har derfor fokus på hele tiden at justere vores praksis, så vi tilbyder:

Varierede og passende fællesskaber

Vores elever kan i løbet af en skoledag opleve at arbejde individuelt, parvis og i grupper i det omfang, de er parate til det ift.. deres behov og udviklingsmuligheder.

Inden for klassefællesskabet kan der differentieres og holddeles, så eleverne både oplever at være sammen som en klasse og også arbejde i mindre hold med fagligt stof.

Vi samarbejder med almenskolerne, i det omfang det er muligt, om inklusion i de store fællesskaber, og de af vores elever der profiterer af det, har mulighed for at indgå i større klassesammenhænge helt eller delvist. I den sammenhæng er der i samarbejde med den almene skole udarbejdet retningslinjer for procedure og ansvarsfordeling.

I ADHD afdelingen er eleverne indskrevet i det almene fritidstilbud, hvor pædagogerne arbejder med at tilbyde passende fællesskaber.

I Autisme afdelingen har eleverne et eget fritidstilbud. Her er også mulighed for at udnytte adgangen til almenskolens fritids- og klubtilbud.

Vi tager initiativer til ”omvendt inklusion” i de tilfælde, hvor elever i almenskolen kan være med til at sætte rammen for et passende fællesskab for vores elever. Dette kan foregå i såvel skole- som fritidsdel.

MÅL: At ledelse og medarbejdere oplever personlig mestring og bidrager engageret til udvikling af centeret.

Vores ændrede elevgrundlag kræver, at vi løser nye og stadig mere komplekse opgaver. For at kunne løfte opgaven og bringe eleverne i trivsel og udvikling er det nødvendigt, at vi til stadighed dygtiggør både ledere og medarbejdere -  af hensyn til den personlige oplevelse af mestring og høj kvalitet i arbejdet med eleverne.

Engagement fra ledelse og medarbejdere er en forudsætning for, at vi fortsat kan udvikle vores specialtilbud. Medarbejdere og ledelse skal gå konstruktivt ind i arbejdet med de tiltag og forandringsprocesser, der besluttes i forlængelse af handleplanen. Vi skal søge at skabe gode betingelser for at udvikle de kompetencer der skal til, i en dynamisk proces, hvor forandring står i centrum. Engagement får gode betingelser, når medarbejderne oplever at bruge deres kompetencer relevant i dagligdagen, og når ledelsen anerkender og understøtter den enkelte medarbejders såvel som teamets indsats i dagligdagen.

Pædagogisk udvalg

Udvalget sammensættes af 2 medarbejdere fra hver afdeling (en lærer og en pædagog) og fungerer som et bindeled mellem ledelse og medarbejdere i centeret. Der er udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for PU. Udvalget skal understøtte en fælles forståelse af centerets samlede opgave. Repræsentanter i PU skal tage ansvar for og initiativer til at informere om, drøfte og diskutere centerets handleplan i afdelingerne.

Medarbejderkompetencer

Medarbejdernes kompetencer og foretrukne arbejdsområder drøftes på MUS med henblik på, at de indgår relevant i løsning af den samlede opgave fremadrettet. Medarbejderne inddrages så vidt muligt i fagfordeling og årsplanlægningen.  Der skal være sammenhæng mellem medarbejdernes kompetenceudvikling og de mål og fokusområder centeret arbejder med. Desuden er medlemmer af  PU samt tillidsrepræsentant, repræsenteret i ansættelsesudvalget.

Kompetenceudvikling

I forhold til pædagogisk udvikling samarbejder vi med vores faglige netværk (psykologer, specialkonsulenter mv) om at skabe udvikling og indsatser ift. den enkelte elev såvel som i børnefællesskaberne. Vi tilstræber at bruge medarbejdere med særlige kompetencer mere bevidst på tværs af teams og afdelinger til videndeling og som ressourcepersoner ift. elevsamtaler, forældresamarbejde, inklusionspædagogik mm.

Lærernes arbejdstid er sammensat, så der er adgang til sparring og fælles planlægning med andre faglærere (FFL-tid). Vi har også adgang til skolernes fagudvalg, hvor lærerne kan videndele, udveksle forløb og få inspiration til egen undervisning.

Faglig udvikling for pædagoger vedrører udvikling af kompetencer, der skal bruges som skolepædagoger med medansvar for aktivitetsfag og generelt en varierede undervisning. I årsplanlægningen tager vi højde for, at pædagoger med særlige fagkompetencer kommer i spil på en relevant måde. Pædagogerne har ligeledes fælles forberedelsestid, og kan sparre med hinanden.

Der er afsat en pulje til kurser/videreuddannelse som kan bevilliges både individuelt og samlet til Centret.  Ledelsen vurderer sammen med PU og eksterne samarbejdsparter, hvilke områder der vil være relevant at fokusere på, i en vurdering af aktuelt elevgrundlag, tendenser og behov. I skoleåret 17/18 er der bl.a. fokus på at dygtiggøre indenfor; Konflikt - forebyggelse og håndtering, Theraplay, Mentaliseringstræning samt NUSSA (neuroaffektiv udviklingspsykologisk struktureret social aktivitet)

Ledelsesfokus

Ledelsen har fokus på og understøtter teamsamarbejdet bl.a. gennem løbende sparring med team og medarbejdere. Ledelsen har en anerkendende og coachende tilgang til de udfordringer, som fremkommer i såvel teamet som hos den enkelte medarbejder.

Handleplan revideret marts 2017


Sidst opdateret 15. marts 2017

» Kontakt

Furesø ADHD- og Autismecenter

Hovedkontor:
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Overordnet leder: Ulla Andersen
tlf.: 7235 7000 e-mail: uda@furesoe.dk 

Afdelinger:

Syvstjerneskolen (ADHD)
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Dorthe Barsøe
tlf.: 7235 7007 e-mail: doba@furesoe.dk

Ll. Værløse Skole (Autisme)
Ryetvej 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Thomas Eliot Nielsen
tlf.: 7235 7009 e-mail: ten@furesoe.dk

Vejledere:
Berit Lund Andersen og Nick Conradi
tlf: 7216 5170 (mandage)


 

Åbningstider:

Centret har åbent indenfor den alm. skoletid.