Børnehænder i sanden

Praktikanter

A. Beskrivelse af praktikstedet

 

 

Institutionens navn:

Furesø Adhd - og Autismecenter

Adresse:

Ryetvej 1, 3500 Værløse

Tlf.:

72164920

E-mailadresse:

ten@furesoe.dk

Hjemmesideadresse:

www.adhdogautismecenter.furesoe.dk

Åbningstider:

 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

X

 

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag:

Vi henviser til Vision og handleplan på hjemmesiden. Praktikken vil finde sted i Autismeafdelingen.

Beskrivelse af brugergruppen:

Målgruppen i ADHD-og Autismecentret er børn med behov for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Børnene har behov, der ikke dækkes ind i den almene undervisning og kræver en særlig specialpædagogisk indsats. Behovene vedrører undervisningsmæssige samt sociale og personlige/emotionelle dimensioner.

Antal børn/unge/voksne:

51 børn i alt. Den praktik aktuelle gruppe: 6-12 børn og 6 voksne

Aldersgruppe:

Den praktik aktuelle gruppe: 8-13 år

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

Autismecentret er beliggende på Li. Værløse Skole. Vores tilbud er et heldagstilbud, hvilket betyder at vi både har skole og fritid samlet under samme tag og ofte også i sammen klasser. Som studerende indgår man både i skole og i fritid med en vægtning 1/3 skole og 2/3 fritid.

Vi arbejder med at udvikle børnenes livsmestringsevner, så de forberedes så godt som muligt på livet efter skolen.

I hverdagen arbejdes der med stuktur og forudsigelighed, da dette giver vores børn bedst mulige læringsmiljø. Vores fokus for børnene er at de inkluderes i passende fællesskaber, både i skole og fritid.

Fysiske rammer; ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Li. Værløse Skole ligger tæt på Værløse St., lige som det er nemt at komme til skolen med både cykel og bil.

Skolen er placeret i et parcel- og rækkehuskvarter med meget smukke, grønne omgivelser i form af skov og søer.

Vi bruger alle indendørs og udendørsfacilliter på skolen.

Ansatte

(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

I den aktuelle praktikgruppe er vi 3 pædagoger og 7 lærere, derudover har vi forskellige foruden eksterne samarbejdsparter her iblandt psykologer, specialkonsulent, skolesocialrådgiver m.m.

Dato for sidste revidering:

08.09.2016


C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode

Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktikperiode

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper:

A. Børn og unge med særlige behov.

B. Mennesker med sociale vanskeligheder.

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Vidensmål:

Den studerende har viden

om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?

 

kommunikationsformer og relations dannelse, herunder om den professionelle samtale

kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,

En stor del af centrets opgave er at arbejde med at danne relationer og skabe tillid hos både børn og forældre. Ift. børnene, så man bedst muligt kan hjælpe dem med at erhverve sig strategier og værktøjer til at udvikle mestringsstrageier. Arbejdet med at skabe trivsel og udvikling hos vores børn, er afhængigt af et godt og tillidsfuldt forhold til forældrene. Den studerende vil blive introduceret til de forskellige kommunikations og relations niveauer vi arbejder med.

professionsetik og pædagogiske værdier,

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

Vores elever er, i det omfang de magter det, inkluderet i det almindelige skole- og fritidstilbud Vi vægter inklusion højt, og i erkendelse af, at alle vores elever ikke nødvendigvis profiterer af inklusion i almenmiljøet, arbejder vi med begrebet "passende fællesskaber" ud fra individuelle hensyn. Vi lægger vægt på at strukturere dagligdagen både for gruppen som helhed og for den enkelte.

 

Vi tilstræber, udover en faglig udvikling, at skabe situationer, der fører eleverne mod et bevidst fællesskab og træning i sociale kompetencer.

 

Udvikling af social kompetence er en stor del af undervisningen, da vi anser det for at være en væsentlig forudsætning for, at indlæring kan finde sted.

Vi vægter den anerkendende tilgang og har fokus på, at børn gør det godt hvis de kan. Dette gør sig også gældenden i vores vurdering af kravsætning og fastholdelse af disse.

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder,

Overordnet arbejder vi med at de voksne tilegner sig viden om og strategier for betydningen af tilgangen til det enkelte barn og dets indvirkning på barnets stressniveau.

I Autismeafdelingen arbejder vi desuden med hver enkelt barns evne til at løse konflikter og hjælper dem til at udvikle strategier der kan give dem forskellige handlemuligheder i en konflikt. Den studerende vil få kendskab til teoretiske konfliktnedtrapningsstrategier, så de også i praksis vil kunne afhjælpe børn i affekt/undgå at de kommer i affekt.

bevægelsesmæssige, musiske,

æstetiske og kreative processers

betydning i den socialpædago-

giske praksis

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv

Vi vil i vejledningstimerne bruge tid på at gennemgå teori om æstetiske læreprocesser. Hvorefter den studerende i samråd med vejleder tilrettelægger, gennemfører og evaluerer et projekt.

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

I dagligdagen i skole og fritid anvender vi forskellige metoder og hjælpemidler til at strukture børnenes hverdag, eksempelvis gentagelser, piktogrammer, ”Timetimere”. Den studerende vil blive guidet i brugen af disse redskabers anvendelighed og formål.

Anbefalet litteratur i 2. praktik:

 

Aftales nærmere ved praktikbesøget, da der også kan tages forbehold for den studerendes egne interesser.

 

 

 

Praktikvejledning i 2. praktikperiode

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Praktikvejledningen vil være en times skemalagt vejledning om ugen, der både kan være med vejleder og/eller leder Thomas Nielsen. Den studerende vil få mulighed for at føre praktikdagbog/logbog, hver dag. Den studerende vil få et fast punkt på pædagogmødets dagsorden, hvor den studerende har mulighed for at reflektere, diskutere og stille spørgsmål til pædagogisk funderede emner.

 


Sidst opdateret 20. september 2016

» Kontakt

Furesø ADHD- og Autismecenter

Hovedkontor:
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Overordnet leder: Ulla Andersen
tlf.: 7235 7000 e-mail: uda@furesoe.dk 

Afdelinger:

Syvstjerneskolen (ADHD)
Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Dorthe Barsøe
tlf.: 7235 7007 e-mail: doba@furesoe.dk

Ll. Værløse Skole (Autisme)
Ryetvej 1
3500 Værløse
Afdelingsleder: Thomas Eliot Nielsen
tlf.: 7235 7009 e-mail: ten@furesoe.dk

Vejledere:
Berit Lund Andersen og Nick Conradi
tlf: 7216 5170 (mandage)


 

Åbningstider:

Centret har åbent indenfor den alm. skoletid.